پیگیری مرسولات ارسالی از طریق پست

ارسال مرسولات از طریق پست با مدت زمان دریافت 2 تا 4 روز به سراسر کشور امکان پذیر می باشد.
ارسال بستگی به بار ارسالی ازمبدا انبار تهران یا انبار شهر مرزی اصلاندوز ندارد.
توجه کنید در صورتی که میزان سفارشات فروشگاه بالا باشد بار شما در نوبت بار انبوه قرار گرفته و ممکن است با تاخیر 1 تا 2 روز بسته خود را دریافت کنید.
همچنین سفارشات ارسال شده به شهرها یا بخش ها کم جمعیت به میزان محسابه از استان تا آن بخش با تاخیر 1 تا 2 روز می باشد.

مرسولات پستی ارسال شده از طریق پست را میتوانید پست از ارسال و دریافت شناسه بار از طریق لینک زیر پیگیری کنید.
http://itemtracking.post.ir/

توجه داشته باشید تمامی محصولات خرید داری کرده شما در بسته بندی مناسب با حفظ امنیت محصولات تحویال اداره پست داده می شود. برچسب حفظ سلامت کالا و برچسب پلمپ محصول و برچسب احتیاط حمل نیز در بسته بندی شما با آرم فروشگاه کالا 94 بر روی بسته ارسالی شما قید شده می باشد. در صورتی که بسته شما آسیب دیده و مخدوش شده و یا آن برچسب ها با پارگی همراه باشد لطفا از دریافت بسته خود داری کرده و با فروشگاه تماس بگیرید.

سامانه ثبت شکایت  http://eop.post.ir/
تلفن شکایات  02184470000