بازاریابان کالا 94

خریدهایی با فاکتور رقم پرداختی ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان (پنج میلیون تومان)
شامل ۸٪ (هشت درصد) تخفیف
به ارزش ۴۰۰.۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می شوند.

خریدهایی با فاکتور رقم پرداختی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان (ده میلیون تومان)
شامل ۱۰٪ (ده درصد) تخفیف
به ارزش ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان (یک میلیون تومان) می شوند.

برای دریافت این تخفیف روی فاکتور لطفا لیست خود را به یکی از مسئولان فروش یا پشتیبانان ارسال نمایید.